آموزش روش پهن کردن خمیر

پهن کردن خمیر قرن‌ها است که یکی از موارد اصلی شیرینی پزی به شمار می‌آید. پهن…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);