چطور باکتری‌های دهان می‌توانند به ریه‌های‌تان آسیب بزنند؟

تحقیقات جدیدی که در ژورنال mSphere چاپ شده است به بررسی اثرات بهداشت ضعیف دهان و…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);