تعبیر خواب بازار + تعبیر خواب فروشگاه + تعبیر خواب خرید

تعبیر خواب بازار و تعبیر خواب فروشگاه و تعبیر خواب خرید از بازار و تعبیر خواب خرید و تعبیر خواب سبزیجات در فروشگاه و تعبیر خواب گوشت در فروشگاه یا بازار.

تعبیر خواب بازار به معنای چیست؟

در خواب، بازار نشانه ی رفاه است. ممکن است شما خودتان را در خارج از بازار ببینید. در یک بازار سرپوشیده ببینید. یا حتی در حال کار کردن در یک بازار باشید. بازار مساوی فروشگاه. معنای این خواب بر جزییات آن وابسته است، بازاری که اجناس بسیاری در آن باشد به فراوانی و موفقیت در  زندگی ربط دارد. اگر غذا یا محصولاتی که کیفیت کمی دارند را در فروشگاه ببینید تعبیرش آن است که شما باید تلاش بیشتری برای چیزی در زندگیتان بکنید. خریدن کالا در بازار به این معناست که شما نیاز دارید یادبگیرید چگونه با سایر افراد مراوده داشته باشید.

انواع خواب بازار

 • از میان یک بازار قدم بزنید.
 • چیزهایی از بازار خریده باشید.
 • در بازار غذا خورده باشید.

این خواب چگونه بر زندگی شما اثر خواهد گذاشت…

 • از قدرت درونیتان برای خیالپردازی استفاده کنید.
 • در برابر تصمیمات شتابزده مقاومت کنید.

تعبیر خواب بازار به صورت کامل و تعبیر خواب فروشگاه به صورت کامل

اگر خواب ببینید که در حال خرید کالا هستید یا حتی شاید دارید غذایی را از یک فروشگاه می خرید معنای این خواب این است که شما ترجیح می دهید که مشکلی را در زندگیتان بازتاب بدهید. اگر شما در حال تقلا برای خرید یک شی از یک فروشگاه هستید و نمیتوانید آن محصول را در خوابتان پیدا کنید، یادآور این است که شما قادر نیستید که به مدت طولانی استراحت کنید. دیدن خواب یک فروشگاه که خالیست یا درحال تخلیه است نشان دهنده ی این است که شما تلاش خواهید کرد که چیزهای خوب را در زندگیتان را بازتاب بدهید. دیدن خواب خریدن چیزی از فروشگاه به معنای این است که شما گذینه ای را در زندگیتان نادیده گرفته اید.

تعبیر خواب رد شدن از بازار و فروشگاه

اگر خواب ببینید که از این فروشگاه شلوغ درحال گذر کردن هستید معنای آن این است که شما یک ایده ی کاری خوب خواهید داشت، وقت آن است که سری به بازار بزنید شاید بهتر است که به خودتان یک ارتقاع بدهید. دیدن خواب گمشدن در فروشگاه نشان دهنده ی این است که شخص نیازمند تغییراتی برای بهبود زندگی اش است. اگر خواب یک میوه یا سبزی را در مغازه ای ببینید نشان دهنده ی شروع تازه است.

تعبیر خواب کارمندان بداخلاق در فروشگاه

تعبیر خواب بازار و تعبیر خواب فروشگاه

دیدن یک فروشگاه در خواب که کارکنان بدخلقی دارد  نشان دهنده ی افسردگی و غم و اندوه است. یک خلا در زندگی شما وجود دارد زمانی که فروشگاه بسیار بزرگ است یا وسایل خوبی در آن قرار دارد، چنین خوابی به انتخاب های شما در زندگی ارتباط دارد. برطرق گفته های کارل یونگ فروشگاه در خواب به بصیرت بیننده ی خواب مرتبط است این خواب ها نشان دهنده ی چگونگی اثر گذاری زندگی برماست و این که رابطه ی ما با ارتباط کردن به دیگران چگونه است. در اصطلاح معنوی دیدن خوابی از یک فروشگاه بسیار شلوغ نشان دهنده ی یک ایده ی قدرتمند شغلی از سمت شما است. خود فروشگاه منعکس کننده ی دستاورد های مادی و رفاه در زندگی است. کارل یونگ این خواب را در رابطه با آرکتایپ ها (کهن الگو نیز نامیده میشوند) تعریف کرده است: این خواب درباره ی فردیت اشخاص است.

تعبیر خواب فروشنده بودن در فروشگاه

اگر شما یک فروشنده در فروشگاه هستید این خواب نشاندهنده ی این است که زمان بیرون رفتن و عرضه ی خود  به دیگران فرا رسیده است شاید هم به یک فرصت شغلی اشاره داشته باشد اگر به دنبال یک رابطه ی عاطفی جدید هستید.

هرچیزی که در فروشگاه میبینید یک ارزش و قیمتی دارد به علاوه فروشگاه می تواند نشان دهنده ی شرکت در مراسم های اجتماعی در زندگی باشد. جالب است که توجه کنیم به این نکته که فروشگاه با اعتماد به نفس فرد در ارتباط است و با این که چگونه خود را بالا می بریم. دیدن خودتان در فروشگاه در حالی که یکجا تنهایید و مردم بدون توجه از کنارتان می گذرند، قادر نبودن به فروش چیزی در فروشگاه نشان دهنده ی این است که شما مشکلاتی با اعتماد به نفستان دارید. شما باید به خودتان «ایمان» داشته باشید!

تعبیر خواب خرید کردن از فروشگاه یا بازار

خرید کردن از یک فروشگاه بیشتر رویایی مثبت حساب می شود که دیگر افراد اثری بر تصمیمات آینده ی شما خواهند گذاشت. مهمترین جنبه ی دیدن چنین خوابی این است که شما نیازمند درک این نکته هستید که زندگی یک رقابت است دیدن یک غذا در فروشگاه یک علامت خوب است، در واژه نامه های تعبیر خواب باستانی غذا نشان دهنده ی رشد و رفاه است.

تعبیر خواب سبزیجات در بازار یا فروشگاه

دیدن سبزیجات در فروشگاه مانند هویچ سیبزمینی یا قارچ پیشبینی کننده ی رشد است. خریدن سبزیجات از یک فروشگاه با رشد کردن در ارتباط است. دست چین کردن سبزیجات نشان دهنده ی این است که شما در آینده بسیار سخت تر کار خواهید کرد. اگر در خواب سبزی ببینید و آنرا در همان فروشگاه بخورید نشان دهنده ی تغذیه ی خوب در زندگی است. شکل سبزی و تازگی آن به یک اندازه مهم هستند. دیدن یک سبزی کهنه و پلاسیده در فروشگاه بیانگر سختی های پیشرو در زندگی است. سبزی فاسد یا درحال تجزیه شدنی که در فروشگاه پیدا می کنید مبیّن این است که شما با یک سری چالش دشوار در آینده مواجه خواهید بود. خریدن سبزی از یک فروشگاه با تغذیه روحی و پیدا کردن جهت در زندگی مرتبط است.

تعبیر خواب مغازه

عمدتاً یک مغازه پیشبینی کننده ی ایده های شغلی است که در زندگی دارید. این خواب در ذاتش زنانه است و ارتباط بسیاری با پول، شغل و تجارت دارد که در چنین خواب هایی خود را نشان می دهند. یک مغازه ی خالی و خلوت در خواب، بیانگر این است که شما در کارتان مشکلاتی خواهید داشت. اگر مغازه ها یا فروشگاه ها تعطیل شده باشند، می توانند به یک تصمیم کاری که مطابق برنامه پیش نخواهد رفت اشاره کند. این خواب با رکود در زندگی در ارتباط است. دیدن یک فروشگاه پر از غرفه، مردم و کالا نشان دهنده ی الزام با دقت در نظر گرفتن قدم های بعدیتان در زندگی است. بودن در یک فروشگاه که از آن متعجب شده­اید عجیب است یا راحت نیستید از نگرانی شما درباره ی رویکرد بقیه ی افراد نسبت به مشکلات در زندگی حکایت دارد. دیدن خواب یک مغازه نشانه ای از ثروت است. یک مغازه با محصولاتی بسیار متنوع و غذاهایی در دسترس بیانگر پول، ثروت و رفاهیست که به زندگی شما خواهد آمد و به شما در رسیدن به موفقیت کمک خواهد کرد.

سبزی تازه ارگانیک در یک مغازه در خوابتان نشان دهنده ی کیفیتی استثنایی در زندگی است. پختن غذا با سبزی در خواب به کسی در زندگی که به شما کمک خواهد کرد تعبیر می شود.

تعبیر خواب بازار و تعبیر خواب فروشگاه

تعبیر خواب فروشنده بودن

اگر خواب ببینید که در حال فروش هرچیزی هستید. به جنبه تاریکتر طبیعتتان اشاره دارد. فرد بیینده خوابی که در حال فروختن محصولاتی مانند گوشت سبزی یا لباس باشد، باید به الگوهای رفتاری خودش فکر کند. به این معنا که قبل از در نظر گرفتن هر هدف مهمی برای تصمیم گیری هایتان تلاش کنید تا به همه ی جنبه های آن بسیار بهتر فکر کنید.

دیدن خواب یک مغازه ی خیس

یک مغازه ی خیس یا مغازه ای که بر روی آن باران ببارد نشان دهنده ی این است که فرد احتمالاً قصد دارد کمی ورزش کند. اگر مغازه خیس و تاریک باشد هم این خواب را به افسردگی احتمالی ذهن تعبیر می کند.

دیدن گوشت در خواب در فروشگاه

این که گوشت گاو، سوسیس، گوشت گوسفند یا گوشت خوک را در فروشگاه ببینید اساساً متضمّن این نکته است که شما به دیدن ورای ظاهر چیزها در زندگی نیازمندید. خریدن محصولات گوشتی از یک فروشگاه بیان کننده ی موفقیت های اشتباهی است. دیدن یک مرغ درسته برای فروش در یک فروشگاه نشان دهنده ی حل شدن یک موقعیت خاص است. فروشگاه جاییست که مردم کالا مبادله می کنند، کالا می خرند یا صرفاً افرادی را ملاقات می کنند.

بخوانید: تعبیر خواب دندان شیری +‌ تعبیر خواب دندان نداشتن

اگر در عالم رویا فروشگاهی ببینید این فروشگاه نشان دهنده ی رفاه است. اگر خودتان را در یک فروشگاه بیرونی یا یک فروشگاه سرپوشیده یا حتی کار کردن در یک فروشگاه ببینید پس این تعبیر خواب را بخوانید. چنین خوابی بر جزییات آن برای معنا شدن وابسته است. فروشگاهی که پر از محصول باشد به فراوانی و موفقیت ارتباط دارد اگر غذا یا محصولاتی که کیفیت کمی دارند در فروشگاه باشند متضمّن این نکته است که باید چیزی جدیدی را در زندگی امتحان کنید. خریدن کالاها در فروشگاه بیان کننده ی این است که شما به یادگرفتن ارتباط درست با دیگران نیاز دارید.

احساساتی که شاید حین دیدن فروشگاه تجربه کرده باشید…

 • خجالت زده.
 • شگفت زده.
 • اعتماد به نفس.
 • شاد.
 • نگرانی.
 • ناراحت.
 • شرم زده.
 • مفتخر.
 • متعجب

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *