تعبیر خواب آبسه : دیدن آبسه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب دیدید که جوش شما قابل درمان نیست اگر آبسه یا جوش داشته باشید…