تعبیر خواب آزار دادن یا آزار دیدن : تعبیر رنجیدن در خواب

تعبیر خواب آزار و رنج و تعبیر دیدن رنجاندن دیگری و آزار دیدن از طرف کسی…