آپاندکتومی : درمان آپاندیس و نحوه تشخیص

آپاندکتومی چیست و در چه مواقعی انجام می‌شود؟‌ عوارض آپاندکتومی چه می‌باشد؟ عوامل ایجاد آپاندیسیت و…