تعبیر خواب آکروبات باز و آکروبات سنتی چیست؟

بسیار مشتاق تبعیر این خواب هستم. دیدن آکروبات باز در خواب چیز متداولی نیست. بنابراین به…