تعبیر خواب اسید

اسید به عنوان دارو اگر خواب دیدید در اسید پوشانده شده اید اسیدهای تک هیدروژنه یا…