تعبیر خواب الکلی بودن : تعبیر دیدن افراد الکلی در خواب

تعبیر اگر در خواب فرد الکلی آواز بخواند اگر خواب ببینید که بیش از حد نوشیده…