تعبیر خواب چوب بامبو : دیدن بامبو در خواب نماد چیست

صندلی یا هر مبلمان دیگری که از بامبو ساخته شد بامبوی شانس در خواب خانه ای…