تایید انتخابات کالیفرنیا و پیروزی رسمی بایدن در انتخابات

سرانجام روز جمعه کالیفرنیا انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت را تایید کرد و ۵۵ انتخاب…