تعبیر خواب بت یا مجسمه انسان در خواب

تعبیر خواب بت یا مجسمه انسان در خواب چیست؟ تعبیر در آغوش گرفتن بت و پرستیدن…