آیا می دانستید خصومت زناشویی بر روده شما تأثیرگذار است؟

تحقیقات جدید به این نتیجه دست یافتند که روابط خصمانه زناشویی، به‌ویژه وقتی سابقه‌ي افسردگی داشته…