تعبیر خواب تنباکو یا شاهدانه + کیسه تنباکو

اجساس کنید که ممکن است چیزی که حمل میکنید خطرناک باشد خریدن تنباکو حمل یک کیسه…