تعبیر خواب جذب شدن : از آب و موسیقی تا مجذوب دیگران شدن

جذب کردن آب با یک اسفنج نور خورشید را جذب کردید کسی مجذوب چیزی شده است…