مضرات و عوارض استفاده از روش های هورمونی جلوگیری از بارداری

روش‌های هورمونی جلوگیری از بارداری برای اکثر افراد ایمن است. ولی آیا محدودیتی برای استفاده‌ی ایمن…