تعبیر خواب جمع بستن

اگر در خواب به راحتی مسائل ریاضی را حل می‌کردید اعداد صحیح در خواب اعداد را…