تعبیر خواب مهمات :‌انواع تعبیر جنگ و اسلحه

تعبیر خواب تمام شدن مهمات بمب در خواب موشک در خواب دیدن گلوله و خرید اسلحه…