حساسیت به هندوانه: علائم، تشخیص و کارهایی که باید انجام داد

حساسیت به هندوانه بسیار نادر است. بااین‌حال، اگر یک فرد به هندوانه واکنش نشان دهد، احتمالا…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);