تعبیر خواب خانه متروکه : خانه ترک شده چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خانه متروکه و دیدن خانه ترک شده و ساحتمان قدیمی ویران شده در خواب…