آیا می دانستید خصومت زناشویی بر روده شما تأثیرگذار است؟

تحقیقات جدید به این نتیجه دست یافتند که روابط خصمانه زناشویی، به‌ویژه وقتی سابقه‌ي افسردگی داشته…

tag, or add the js file to your page at the very top to register service workerimport 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';const el = document.createElement('pwa-update'); document.body.appendChild(el);