۶ روش جلوگیری از داغ شدن گوشی : چه کار کنیم گوشی داغ نشود؟

چکار کنیم که گوشی مان داغ نشود؟ روش های جلوگیری از داغ شدن گوشی چیست؟ داغ…