تعبیر خواب برنده شدن و یا قبول شدن : دستاورد

قبول شدن در یک امتحان تعبیر خواب برنده شدن جایزه ای افتخار آمیز چیست؟ خواب فارغ…