تعبیر خواب رها شدن یا رها کردن یا طرد شدن

دوست دختر یا دوست پسر شما رهایتان کرده رها کردن کسی رها کردن معشوقه در خواب…