تعبیر خواب ساحل

تماشای غروب و طلوع آفتاب در ساحل ساحل در شب راه رفتن در ساحل سنگی آفتاب…