تعبیر خواب ستایش کردن : دیدن تملق و ستایش در خواب

دیدن تملق از یک شاه یا ملکه در خواب خواب ببینید از افراد دیگر تملق می‌شود…