تعبیر خواب بالای سر یا سقوط چیزی از بالا

تعبیر خواب بالای سر و یا چیزی بالای سر شما باشد و یا سقوط کردن چیزی…