تعبیر خواب صومعه : تعبیر خواب راهب و کلیسا و صومعه

خواب دیدید که یک عمارت مذهبی در حال سوختن است رهبران مذهب دیگری را دیدید در…