تعبیر خواب فراوانی پول یا طلا + زیاد بودن دوستان در خواب

خواب دیدید که دوستان فراوانی در اطرافتان دارید خواب هایی با موضوع فراوانی پول خواب ستون…