تعبیر خواب عضله + تعبیر خواب ماساژ

دیدن یک عضله در خواب چه معنایی دارد؟‌ تعبیر خواب عضله چیست و دیدن خواب ماساژ…