تعبیر خواب فقدان و نبودن چیزی

فقدان در خواب حاکی از ذهن نیمه هشیار است. لحظاتی در زندگی وجود دارد که تصمیم…