تعبیر خواب لجبازی :‌ یک دنده بودن و لجبازی در خواب

اگر خواب دیدید در میان گروهی از افراد در یک رویداد اجتماعی یا جشن لجبازید در…