تعبیر خواب لنگر : انواع تعبیر دیدن لنگر در خواب

تعبیر خواب لنگر و تعبیر دیدن انواع لنگر و سوار قایق شدن و لنگر انداختن و…