نگاهی به «ماجرای نیمروز ۲» آخرین ساخته محمدحسین مهدویان/ نقد و بررسی ماجرای نیمروز: رد خون

  مجله سرگرمی نیمروز:  «رد خون» به عنوان قسمت دوم «ماجرای نیمروز» چند قدم از قسمت اول…