تعبیر خواب موش به صورت کامل : موش نماد چیست؟

تعبیر خواب موش و دیدن موش در خواب نشانه چیست؟ موش در خواب نماد چه چیزی…