تعبیر خواب مونوپولی + مونوپولی چیست؟

مونوپولی چیست و چگونه خواب آن را تعبیر کنیم؟ تعبیر خواب مونوپولی چیست؟ باختن در مونوپولی…