تعبیر خواب هوا : انواع تعبیر مرتبط با هوا در خواب

خواب هوای بیرونی هوای آلوده یا خراب اگر خواب ببینید در هواپیما هستید تنفس هوای گرم…