تعبیر خواب پرتگاه

پرتگاه نماد پوچی توخالی است. پرتگاه نشان میدهد که احتمالا با چیزی کنار خواهید آمد. تعبیر…