خلاصه کتاب Internet Lead Generation : قانون ۸۰/۲۰ برای نسل اینترنت

مشخصات کتاب: عنوان:     ۸۰/۲۰ Internet Lead Generation: How a Few Simple, Profitable Strategies Can…