تعبیر خواب کشتارگاه :‌ دیدن کشتارگاه در خواب

کشتن هر چیزی در خواب اگر خواب دیدید که در کشتارگاه گوشت می‌خورید خواب دیدید که…