تعبیر خواب کیف سنگین و انواع دیدن آن در خواب

اگر نمیتوانید کیف سنگینی را بلند کنید روی زمین کشیدن کیف سنگین در خواب کیف پر…