تعبیر خواب کیف مدرسه

کسی یک کیف مدرسه را می‌دزدد دیدن کیف مدرسه با کتاب در خواب گم کردن کیف…