کم‌کردن کربن در کالیفرنیا : کم کردن گازهای گلخانه‌ای

برای به دست آوردن انرژی پاک و مهار کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای چه راهکارهایی هست؟ در این مطلب اطلاعاتی…