تعبیر خواب یخ : انواع تعبیر یخ و برف در خواب

تعبیر خواب یخ و برف چه معنایی دارد؟ دیدن ترس از یخ زدگی و سر خوردن…

تعبیر خواب کوه یخ :‌انواع تعبیر دیدن کوه یخ در خواب

تعبیر خواب کوه یخ و ایستادن روی کوه یخ و ترس از یخ زدن در خواب…