تعداد نصب Google Keep به ۱ میلیارد رسید

روز جاری بالاخره تعداد نصب برنامه گوگل فوتوز از ۵ میلیارد گذشت و عددی تاریخی را…